تبخیر

(گاز شدن آبگونه ها / بخار شدن مایع ها)

Evapouration

تبخیر / گاز شدن مایع ها چیست؟

وقتی چیزی آبگونه / ماده ای مایع گرما بگیرد، دگرگون شده و حالت گاز / بخار پیدا می کند. این گونه

دگرگونی حالت ماده را تبخیر / بخار شدن آبگونه / گاز شدن مایع می گویند.

مانند اینکه:

1 –  هنگامی که آب در آفتاب قرار داشته باشد، پس از مدتی مقدار آن  کم می شود، زیر بر اثر گرمای آفتاب

تبخیر می گردد.  

 

2 – چند ساعت پس از بارندگی، به ویژه اگر هوا آفتابی باشد، آبی که در چاله های خیابان ها و کوچه ها جمع

می شود، به آهستگی تبخیر می گردد.

در همه ی این موردها، آب بخار می گردد و با هوا مخلوط می گردد.

بخار آب را نمی توان دید، زیرا بخار آب مانند دیگر گازهای موجود در هوا بیرنگ است.

 

نظریه مولکولی تبخیر چیست؟

 

بطوری که دانسته شده، مایع ها / آبگونه ها می توانند در دمایی به حالت بخار / گاز درآیند.

در نظریه مولکولی تبخیر:

هنگامی که مولکول های مایعی جا به جا می شوند، بعضی از آنها نزدیک یکدیگر باقی می مانند، اما بعضی

مولکول ها هم به سوی سطح / روی مایع حرکت می کنند و از مولکول های کنار خود جدا شده، به درون هوا

می روند. بعضی از مولکول ها نیز که در روی مایع قرار دارند، براثر ضربه هایی که از مولکول های زیرین

می خورند، به هوا پرتاب می شوند.

مولکول هایی که از مایع می گریزند و وارد هوا می شوند، از یکدیگر دور می شوند و در نتیجه مایع به حالت

گاز / بخار درمی آید.

با بیشتر گرم شدن و به نقطه جوش رسیدن مایع، اثر نیروی ربایش مولکول های آن بر یکدیگر نیز کمتر

می شود و از یکدیگر دور می شوند، که در نتیجه ی آن،  سرعت جا به جایی / حرکت مولکول ها هم بیشتر

می گردد و تبخیر زودتر انجام می شود.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: