تخمدان

(تخمدان گل)

Ovary

(Flower Ovary / Ovary of a Flower)

تخمدان گل چیست؟

در میان بیشتر گل ها، میله ای وجود دارد که نوک آن سبز و چسبنده است.

این میله از پایین به تخمدان گل وصل است.

 

درون تخمدان ماده های ریزی وجود دارد که به آن تخمک می گویند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: