تخمک

(تخمک گل)

 Ovule

(Flower Ovule / Ovule of a Flower)

تخمک گل چیست؟

تخمکها  که دارای سلول / یاخته های ماده در تولید مثل گیاهان گلدار است که رشد می کنند و درون

تخمدان گل قرار دارند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: