ترازو

Scale

ترازو چیست؟

گویا نخستین دستگاه سنجش وزن ترازوهای ساده بوده است. میله ای را از وسط با

طنابی بر یک پایه ی عمود می کردند که از دو طرف آن نیز دو کفه آویزان شده بود.

وقتی که این دو کفه خالی بودند، میله به

حالت افقی و صاف می ایستاد. سپس وزنه ای که مورد قبول همه بود را در یک کفه

نهاده و در کفه دیگر، جنس مورد نظر را با آن وزن می کردند.

با این ترازو بشر حدود 5000 سال کار می کرد. سپس تقریباً در زمان ظهور مسیح بود

که رومیان شکل کامل تری از ترازو را عرضه داشتند. یعنی آمدند و سوزنی را از وسط

پایه عبور دادند تا نقش تعیین کننده مرکز میله افقی را ایفا کند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: