ترمز

Brake

چطور می توان چرخیدن چرخ ها را آهسته یا بازایستاند؟

با ترمز می توان چرخیدن چرخ ها را آهسته کرد و یا بازایستاد.

 

ترمز چیست؟

ترمز وسیله ای است که با چرخ درگیر می شود و تندی چرخیدن آن را کم می کند و یا می ایستاند.

 

چرا ترمز چرخیدن چرخ ها را آهسته و یا می ایستاند؟

چون درگیری ترمز با چرخ ها، مالش / اصطکاک  پدید می آورد که تندی چرخیدن را کم و یا از چرخیدن

باز می دارد.