تشخیص نوع ماده ها

(شناسایی جنس چیزها)

Recognition of Matters

چطور می توان نوع ماده ها را تشخیص داد؟

بطوری که دانسته شده، ماده ها در دماهای گوناگون با توجه به رنگ نور اتم هایشان،

تغییر رنگ می دهند.

از این رو، دانشمندان می توانند با توجه به تغییر رنگ نور ماده ها / چیزها بر اثر

دگرگونی دماهایشان، پی به نوع  / جنس آنها برند.

 

زمینه نوشته پیوسته دیگر: