تغذیه موجودات زنده

(نیاز جانداران به خوردنی ها)

Living-things need Nutrients

چرا جانداران برای به دست آوردن انرژی، به خوردنی ها و آب نیاز

دارند؟

خوردنی ها و آب، چیزهای لازم برای سوختن و تبدیل انرژی آنها به انرژی مورد نیاز

برای رشد، تولید مثل، حرکت و انجام کارهای موجودات زنده / جانداران را فراهم می کند.

 

چرا جانداران برای به دست آوردن انرژی، به خوردنی ها نیاز

دارند؟

خوردنی ها، بخشی از انرژی لازم  را برای موجودات زنده / جانداران  فراهم می سازند.

مانند اینکه نان، سیب زمینی و برنج به انسان انرژی می دهد تا بتواند کار کند و برخی

دیگر مانند شیر، گوشت و تخم مرغ موجب رشد بدن انسان می شوند.

 

چگونه جانداران خوردنی های خود را به دست می آورند؟

جانداران خوردنی های خود را از دیگر موجودات زنده به دست می آورند.

در بین جانداران، تنها گیاهان سبز می توانند برای خود غذا / خوردنی درست کنند.

هیچ جانوری نمی تواند این کار را بکند. جانوران از خوردنی هایی که گیاهان سبز برای

خود ساخته اند، استفاده می کنند. زیرا حتی آنهایی که فقط گوشت می خورند، در حقیقت

خوردنی خود را از گیاهان به دست می آورند. چون بیشتر این گونه جانوران، جانورانی

را می خورند که گیاهان را می خورند. بنابراین زندگی موجودات زنده، بستگی به گیاهان

سبز دارد. از طرفی، گیاهان سبز هم برای ساختن خوردنی های خود انرژی لازم را از

نور خورشید می گیرند. به این ترتیب:

زندگی جانداران در واقع بستگی به انرژی نور خورشید دارد.

 

جانداران آب را از کجا به دست می آورند؟

بطوری که دانسته شده، بخش دیگری از انرژی با آشامیدن آب فراهم می گردد. از این رو،

اگر به انسان و جانوران به اندازه کافی آب نرسد، می میرند و گیاهان نیز اگر به اندازه

لازم آب به دست نیاورند، پژمرده و خشک می شوند.

جانوران آب را از چشمه ها، نهرها، رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس ها به دست

می آورند. انسان هم آب مورد نیاز خود را از همین جاها به دست می آورد، و گاهی هم از

آب های زیر زمین با استفاده از کندن چاه، به دست می آورد. اما انسان آب را پس از

تصفیه مصرف می کند.

گیاهان آب مورد نیاز خود را از خاک و زمین می گیرند.