تغییرهای فیزیکی ماده ها

(دگرگونی های نمایان چیزها)

Physical Changes

تغییر فیزیکی ماده ها / دگرگونی نمایان چیزها چیست؟

حبه قندی که در آب حل می شود، آنقدر از ویژگی های خود را نگه می دارد که بتوان آن را بازشناخت.

اگرچه حبه دیگر سخت و سفید نیست، اما از مزه ی شیرین محلول می توان مزه ی قند را تشخیص داد.

افزون بر این، اگر آب تبخیر شود، قند به همان خاصیت سختی و سفیدی که داشت، بر جای می ماند.

تکه کاغذی را می توان ریز ریز کرد، اما ریزه ها باز کاغذ است.

جیوه که منجمد شود – و واقعاً هم در یخ خشک منجمد می شود – سخت می شود، اما باز به صورت همان فلز

نقره ای رنگ باقی می ماند.

آب تقطیر می شود، گرم و بخار می گردد.

کارگر شیشه سازی بر قطعه ی آبگینه ی نرم می دمد تا آن را به شکلی که می خواهد، درآورد.

کارگر دیگری هم آن شیشه را می شکند تا از آن یک بالون ته گرد بسازد. در آخر کار، شیشه بجای اینکه گرم

و نرم باشد، سرد و سخت است. شیشه دیگر به صورت توده ی آبگینه نیست، اما آبگینه، آبگینه است و

ذرّه های آن تغییری نکرده است. مولکول های آن جا به جا شده اند، اما ترکیب اتم های آن تغییر نکرده و به

همان حال نخستین هستند. پس:

دگرگونی هایی در خاصیت های فیزیکی ماده ها /  ویژگی های طبیعی چیزها موجب پدید آمدن تغییرهای

فیزیکی مانند دگرگونی در حالت، شکل، اندازه / حجم، دما و …  آنها می شوند، بدون آنکه ماده ای به

وجود آورند که با ماده ی نخستین فرقی داشته باشد.

چه دگرگونی هایی سبب تغییرهای فیزیکی در ماده ها می شوند؟

تغییرهای فیزیکی ماده ها دگرگونی هایی است که در خاصیت های فیزیکی ماده پدید می آیند و از آن جمله

می توان موردهای زیر را نام برد:

1 – تغییر مقدار حرارت ماده ها / دگرگونی  دمای چیزها

2 – تغییر شکل ماده ها / دگرگونی نمای چیزها

3 – تغییر بعد ماده ها / دگرگونی اندازه ی چیزها

4 – تغییر حجم ماده ها / دگرگونی گنجایش چیزها

5 – تغییر حالت ماده ها / دگرگونی پدیداری چیزها

6 – تغییر رنگ ماده ها / دگرگونی رنگ چیزها

7 – تغییر وزن ماده ها / دگرگونی سنگینی چیزها

8 – تغییر فشار ماده ها

9 – مخلوط ماده ها / درهمی فیزیکی چیزها

  

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: