تغییر حالت ماده ها

(دگرگونی پدیداری چیزها)

Phase Transition

تغییر حالت ماده ها / دگرگونی حالت چیزها چیست؟

بطوری که دانسته شده، هر چیزی / ماده ای یکی از سه حالت جامد، مایع یا گاز را دارد. اما باید دانست که

می توان با دگرگونی انرژی – مانند دما – این حالت های ماده در دمای عادی را تغییر داد. پس:

با دگرگونی دما، ماده ای از حالتی که دارد، دگرگون شده و به حالت دیگری در

می آید که در این صورت، تغییر حالت ماده پدید می آید.

مانند آب که در دمای عادی حالت مایع است، اما می تواند با دگرگونی دما، به حالت های جامد – یعنی یخ – و

گاز – یعنی بخار – در آید. بطوری که

 

اگر آب مدت زیادی در یخچال قرار داده شود، به شکل یخ / حالت جامد در می آید و اگر آب روی اجاقی

جوشیده شود، به شکل بخار / حالت گاز در می آید.

چند گونه تغییر حالت در ماده ها انجام می شود؟

با دگرگونی  انرژی – مانند دما – حالت چیزها / ماده ها دگرگون می شود. تغییرهای حالت ماده ها معمولاً به

شش روش انجام می شود:

1 –  گداختن / ذوب شدن / مایع شدن جامدها / آبگونه شدن سخت ها

2 – تبخیر / بخار شدن / گاز شدن مایع ها / بخار شدن آبگونه ها

3 – میعان / مایع شدن گازها / آبگونه شدن بخارها

4 – انجماد / جامد شدن مایع ها / سخت شدن آبگونه ها

5 – تصعید / گاز شدن جامدها / بخار شدن سخت ها

6 – چگالش / جامد شدن گازها / سخت شدن بخارها

اما باید دانست که با:

7 – یونیزه شدن گازها، ماده به حالت پلاسما در می آید.

8 – غیریونیزه شدن پلاسماها، ماده به حالت گاز برمی گردد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: