انبساط و انقباض حجمی مایع ها 

(دما گستردگی و دما گرفتگی گنجایشی آبگونه ها 

Volume Expansion and Contraction of Liquids

 

انبساط و انقباض حجمی جامدها چیست؟

 

بطوری که دانسته شده، با افزایش و کاهش دما، ماده ها انبساط و انقباض حرارتی پیدا می کنند که نتیجه ی

آن تغییر در شکل و اندازه های آن ماده / چیز می شود.

از این رو، همه ماده ها / چیزهای جامد که دارای حجم – سه بُعدی – هستند، می توانند انبساط و انقباض

حجمی داشته باشند.

 

آزمایش و تجربه – 1:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – توپ فلزی

2 – یک حلقه

3 – یک پایه

4 – یک شعله

 

روش آزمایش:

پس:

با افزایش دما، چیزها / ماده های جامد بزرگتر شده و جای بیشتری را

می گیرند، یعنی گستردگی گنجایشی / انبساط حجمی پیدا می کنند و

با کاهش دما، چیزها / ماده های جامد کوچکتر شده و جای کمتری را

می گیرند، یعنی تنگی و گرفتگی گنجایشی / انقباض حجمی پیدا می کنند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: