تغییر در مقدار حرارت ماده ها

(دگرگونی در دمای چیزها)

Change of Temperature in Matters

دگرگونی در دمای چیزها / تغییر در مقدار حرارت ماده ها چگونه

است؟

کاهش یا افزایش اندازه ی دما در چیزها / ماده ها را دگرگونی در دمای چیزها / تغییر در

مقدار حرارت ماده ها می گویند.

 دگرگونی در دمای چیزها / تغییر در مقدار حرارت ماده ها چه

دگرگونی نمایانی در  چیزها / تغییر فیزیکی ماده ها پدید می آورد؟

اگر با دقت، چیزها / ماده های موجود در پیرامون  مشاهده شوند، این نکته پی برده

می شود که همه چیز پیوسته در حال دگرگونی است. یکی از چیزهایی که موجب این

گونه دگرگونی ها در ماده ها می شود،

دگرگونی دمای چیزها / مقدار در حرارت ماده ها می باشد. زیرا همه چیز / هر ماده ای

در دماهای معینی دارای ویژگی هایی است که با دگرگونی دمای آنها، آن ویژگی ها هم

دگرگون می شوند.

از جمله ویژگی هایی که با دگرگونی در دمای چیزها / ماده ها پدید می آید، عبارتند از:

1 – تغییر مقدار حرارت ماده ها / دگرگونی  دمای چیزها

2 – تغییر شکل ماده ها / دگرگونی نمای چیزها

3 – تغییر بعد ماده ها / دگرگونی اندازه ی چیزها

4 – تغییر حجم ماده ها / دگرگونی گنجایشی چیزها

5 – تغییر حالت ماده ها / دگرگونی پدیداری چیزها

6 – تغییر رنگ ماده ها / دگرگونی رنگ چیزها

7 – تغییر سرعت حرکت ماده ها / دگرگونی تندی جا به جایی چیزها

دگرگونی در دمای چیزها / تغییر در مقدار حرارت ماده ها چه

دگرگونی نهانی در  چیزها / ماده ها پدید می آورد؟

دگرگونی در دمای چیزها / تغییر در مقدار حرارت ماده ها سبب تغییر مولکولی ماده ها /

دگرگونی مولکولی چیزها را به وجود می آورد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: