تغییر مقدار حرارت در ماده ها

(دگرگونی دمای موجودها / سرد و گرم شدن چیزها)

Changing in the Rate of Matters Temperature

تغییر مقدار حرارت در ماده ها / سرد و گرم شدن چیزها چیست؟

 

با کاهش یا افزایش دادن حرارت یک ماده / گرمای یک چیز،  مقدار حرارت / دما در آن چیز / ماده کم یا زیاد

می شود. بطوری که:

1 – هرگاه چیزی / ماده ای گرما از دست بدهد و  دمای آن کاهش یابد / کم شود ، آن چیز / ماده سردتر

می گردد.

2 – هرگاه چیزی / ماده ای گرما به دست آورد و دمای آن افزایش یابد / زیاد شود، آن چیز / ماده گرم تر

می گردد.

 

چرا بعضی چیزها بیشتر گرم می شوند؟

 

برای اینکه همه چیزها به یک اندازه گرما نمی گیرند. زیرا:

1 – جنس / مایه ی ساختاری آنها فرق دارد.

 

آزمایش و تجربه:

در یک روز آفتابی، اگر دست به نرده چوبی زده شود، زیاد گرم نیست، اما اگر همان موقع دست به زمین زده

شود، احساس می شود که زمین گرمتر است و نیز اگر همان وقت دست به خودرو زده شود، خیلی بیشتر از

زمین و نرده چوبی گرم شده است. پس:

اندازه ی گرماگیری هر ماده / چیزی بستگی به جنس / مایه ی ساختاری آن چیز / ماده دارد.

 

2 – مدت گرماگیری آنها فرق دارد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – دو عدد بشقاب پر از آب

2 – دماسنج الکلی

 

روش آزمایش:

 

نخست یکی از دو بشقاب پر از آب در نور آفتاب گذاشته شود. سپس پس از 10 دقیقه، بشقاب پر از آب دیگر

را پهلوی آن قرار داده شود.

پس از یک دقیقه انگشت در آب هر دو بشقاب فرو برده شود، مشاهده می گردد که آب بشقاب اول بیشتر از

آب بشقاب دوم گرم شده است.

اگر با دماسنج دمای آب هر دو بشقاب اندازه گیری شود، مشاهده می گردد که دماسنج که دمای آب بشقاب

اول را بیشتر نشان می دهد. پس:

هر چه چیزی / ماده ای گرمای بیشتری بگیرد، بیشتر گرم می شود.

 

 چرا بعضی چیزها زودتر گرم می شوند؟

 

برای اینکه همه چیزها از یک جنس / مایه ی ساختاری نیستند. علاوه بر این، چیزهای تیره و کدر زودتر از

چیزهای روشن و شفاف گرم می شوند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – دو ظرف هم اندازه

2 – مقداری آب سرد

3 – مقداری خاک

4 – دماسنج الکلی

 

روش آزمایش:

 

نخست به یک اندازه، خاک و آب سرد در دو ظرف ریخته و در آفتاب قرار داده شوند.

پس از دو ساعت، با دماسنج دمای هر دو اندازه گیری شود. مشاهده می گردد که دمای خاک بیشتر از دمای

آب می باشد. زیرا ماده تیره و کدر به دمای  بیشتری در دو ساعت رسیده تا ماده روشن و شفاف. پس:

چیزها و ماده های تیره و کدر، زودتر گرم می شوند تا چیزها و ماده های روشن و شفاف.

 

چرا بعضی چیزها زودتر سرد می شوند؟

 

برای اینکه همه چیزها از یک جنس / مایه ی ساختاری نیستند. علاوه بر این، چیزهای تیره  و کدر زودتر از

چیزهای روشن و شفاف سرد می شوند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – دو ظرف هم اندازه

2 – مقداری آب سرد

3 – مقداری خاک

4 – دماسنج الکلی

 

روش آزمایش:

 

نخست به یک اندازه، خاک و آب سرد در دو ظرف ریخته و در یخچال قرار داده شوند.

پس از دو ساعت، با دماسنج دمای هر دو اندازه گیری شود. مشاهده می گردد که دمای خاک کمتر از دمای

آب می باشد. زیرا ماده تیره و کدر به دمای  کمتری در دو ساعت رسیده تا ماده روشن و شفاف. پس:

چیزها و ماده های تیره و کدر، زودتر سرد می شوند تا چیزها و ماده های روشن و شفاف.

 

گرمای تابش خورشید / آفتاب چگونه است؟

 

بطوری که دانسته شده، تابش خورشید دارای انرژی گرمایی است که موجب گرم شدن چیزها می شود. اما

اندازه گرماگیری مواد از آفتاب، به غیر از مدت زمان و جنس آنها، بستگی به عواملی دیگر نیز دارد. از آن

جمله می توان موارد زیر را نام برد:

1 – زمانی که آفتاب بطور عمود / راست به چیزی بتابد، آن را بیشتر گرم می کند تا زمانی که بطور مایل / کج

به آن چیز می تابد.

 

 آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 –  دو تکه مقوای سیاه رنگ

 

روش آزمایش:

یک تکه از مقواهای سیاه،  طوری در آفتاب قرار داده شود که خورشید راست به آن بتابد و تکه دیگر هم

طوری در آفتاب قرار داده شود که خورشید کج به آن بتابد.

پس از مدتی، مشاهده می گردد که مقوایی که آفتاب به آن راست تابیده، بیشتر از مقوایی که آفتاب کج به آن

تابیده، گرم شده است. پس:

زمانی که آفتاب به چیزی راست بتابد، بیشتر آن را گرم می کند تا زمانی که کج می تابد.

 

2 – چیزهای تیره و کدر، نور خورشید را می گیرند و گرم می شوند. اما ماده های روشن و شفاف، بیشتر

گرمای آفتاب را از خود عبور می دهند و کمتر گرم می شوند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – دو ظرف هم اندازه

2 – مقداری آب سرد

3 – مقداری خاک

4 – دماسنج الکلی

 

روش آزمایش:

 

نخست به یک اندازه، خاک و آب سرد در دو ظرف ریخته و در آفتاب قرار داده شوند.

پس از دو ساعت، با دماسنج دمای هر دو اندازه گیری شود. مشاهده می گردد که دمای خاک بیشتر دمای آب

می باشد. زیرا ماده تیره و کدر گرمای بیشتری از تابش خورشید می گیرند تا ماده روشن و شفاف. پس:

چیزها و ماده های تیره و کدر، گرمای بیشتری می گیرند تا چیزها و ماده های روشن و شفاف.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: