تغییر شکل ماده ها

(دگرگونی نمای چیزها)

Changes in the Form of Matters

تغییر سکل ماده ها / دگرگونی نمای چیزها چیست؟

هر گونه دگرگونی در حالت و اندازه های درازا / طول، رویه / سطح و گنجایش / حجم چیزها را تغییر شکل

ماده ها می نامند.

  

چطور تغییر شکل ماده ها / دگرگونی نمای چیزها پدید می آید؟

 

تغییر شکل ماده ها / دگرگونی نمای چیزها از دو راه پدید می آید:

1 – انبساط حرارتی / دما گستردگی

2 – انقباض حرارتی / دما گرفتگی / انبساط حرارتی منفی

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: