تفاوت دانه ها

Differences of Seeds

 

دانه ی گیاهان چه فرقی با یکدیگر دارند؟

 

دانه های گیاهان دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند که مهمترین آنها به قرار زیر می باشند:

1 – پوسته دانه

2 – اندازه دانه

3 – خوراکی دانه

4 – نام دانه

 

پوسته ی دانه ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

 

پوسته ی دانه گیاهان دارای فرق هایی با یکدیگر هستند:

1 – دانه بعضی از گیاهان دارای پوست سخت هستند. مانند هسته زردآلو

 

2 – دانه بعضی هم دارای پوست نرم است. مانند: دانه پرتقال

 

اندازه ی دانه ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

 

اندازه ی دانه گیاهان دارای فرق هایی با یکدیگر هستند:

1 – دانه بعضی از گیاهان ریز و کوچک هستند. مانند: دانه گوجه فرنگی

2 – دانه بعضی از گیاهان بزرگ می باشند. مانند هسته هلو

 

خوراکی دانه ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

 

خوراکی دانه گیاهان دارای فرق هایی با یکدیگر هستند:

1 – دانه بعضی از گیاهان خوردنی هستند. مانند: دانه ذرّت، دانه لوبیا

دانه بعضی هم خوردنی نیستند. مانند: هسته گیلاس

 

نام دانه گیاهان چه فرقی با یکدیگر دارند؟

نام دانه گیاهان با یکدیگر تفاوت هایی دارند:

1 – به دانه بعضی گیاهان هسته می گویند. مانند: هسته هلو، هسته آلبالو

2 – به دانه بعضی گیاهان تخم می گویند. مانند: تخم هندوانه، تخم گوجه فرنگی

3 – به دانه بعضی گیاهان هم، همان دانه می گویند. مانند: دانه ذرّت، دانه گندم، دانه انار

و دانه به که به به دانه معروف است

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: