تندیس ایمپریا

The Statue of the Imperia

نشانه ها:

جنس: بتون

بلندی: 9 متر

سنگینی: 18 تن

تندیس ساز: پتر لنک

زمان ساخت: 1993 میلادی

مکان: آلمان – بندر کنستانتس

 

زمینه ساخت تندیس ایمپریا چیست؟

این تندیس یک روسپی را با پوشاکی اندک و تن نما می نمایاند که پاپ و قیصر را روی دست های خود بلند

کرده است.

این تندیس اشاره به داستانی کوتاه از انوره دو بالزاک به نام ایمپریای زیبا است و نیز دیدگاهی طنزآمیز به

نشستی دارد که با شرکت پاپ در بندر کنستانس – آلمان – در سده پانزدهم / بین سال های 1414 و 1418

میلادی برگزار گردیده است. در این نشست قرار بود مسأله جدایی کلیسای رُم و فرانسه پایان یابد.

 

مردی که در دست راست تندیس قرار دارد، احتمالاً قیصر زیگیسموند است.

مردی هم که در دست چپ تندیس می باشد، احتمالاً پاپ مارتین (پنجم) می باشد.

ایمپریا با زیبایی اش پاپ (قدرت مذهبی) و قیصر (قدرت سیاسی) را برای به دست آوردن هیأت حاکمه

وسوسه می کند.

در این تندیس، پادشاه تنها با تاج – نماد قدرت سیاسی – خود و پاپ تنها با نیمتاج – نماد قدرت مذهبی –

خود، هر دو برهنه در دستان ایمپریا قرار دارند.

این تندیس، بزرگترین نماد جنبش اعتراضی در جهان می باشد که در ورودی بندر کنستانس – آلمان – بر پا

گردیده است که ملک آن خصوصی است.

ایمپریا هم نام یک روسپی تحصیلکرده ایتالیایی به لوچرزیا دو پاریس بوده است که در 1485 میلادی – پس

از هیأت حاکمه – در شهر فرارا زاده شد و هرگز بندر کنستانس را ندیده بود.

این تندیس متحرک می باشد و هر 4 دقیقه یک بار دور محور خود می چرخد.