تندیس زئوس

Statue of Zeus

نشانه ها:

جنس: طلا، عاج، چوب آبنوس و گوهرهای گرانبها

بلندی: 13 متر

تندیس ساز: فیدیاس

زمان ساخت: 432 پیش از زادروز مسیح

مکان: یونان – حاکم نشین الیاس – المپیا

 

پیشینه تندیس زئوس چیست؟

تنه ی این تندیس از چوب آبنوس بوده و بخش های لخت آن را از عاج ساخته بودند تا برهنه نشان داده

شود. بقیه بدنش هم که با جامه پوشیده بوده، از طلا اندود شده بود و چشمان این مجسمه، از گوهرهای

گرانبها درست شده بود.

تاجی از درخت خار که آن هم از طلای خالص بود، روی سر آن بوده و مجسمه کوچک الهه پیروزی را به

دست داشته و عصای سلطنت را هم در دست چپ خود گرفته بوده است.

این تندیس که از عجایب هفتگانه بوده و در پرستشگاهی قرار داشته،  در طی جنگ های گوناگون از بین

رفته و هیچ چیزی از آن باقی نمانده است.

زمینه نوشته پیوسته دیگر: