تندی صدا

(سرعت صوت)

Speed of Sound

تندی صدا / سرعت صوت چه اندازه است؟

تندی صدا / سرعت صوت بستگی به دو زمینه  بستگی دارد:

1 – ماده ی جا به جایی صدا مانند هوا، آب و …

2 – دمای ماده ی جا به جایی صدا

 

تندی صدا / سرعت صوت در هوا چه اندازه است؟

بطوری که دانسته شده، سرعت صدا در هوای آزاد، 330 متر در ثانیه است. از این رو، صدا در هوا کندتر

از نور حرکت کرده و جا به جا می شود. زیرا بطوری که دانسته شده، سرعت نور در حدود 300000

کیلومتر در ثانیه است.

 

تندی صدا / سرعت صوت در آب چه اندازه است؟

سرعت صوت در آب، با سرعت آن در هوا، فرق دارد. بطوری که دانسته شده، سرعت صوت در آب، حدود

1460 متر در ثانیه است. پس صدا، در آب تندتر حرکت کرده و جا به جا می شود.