تنفس موجودات زنده

(نیاز جانداران به هوا)

Living-things need Air

چرا جانداران به هوا نیاز دارد؟

بطوری که دانسته شده، موجودات زنده برای به دست آوردن انرژی، نیاز به خوردنی ها

دارند تا در بدنشان انرژی به وجود آید. اما خوردنی ها به شکلی که وارد بدن می شود،

نمی تواند انرژی به وجود آورد؛ بلکه باید با گازی به نام اکسیژن همراه باشد تا بسوزد و

از سوختن آن در بدن کارمایه / انرژی تولید می شود. این گاز برای زندگی موجودات زنده

لازم است.

از طرفی، بطوری که دانسته شده، گاز اکسیژن در هوا بصورت مخلوط با گازهای دیگر و

در آب بصورت محلول وجود دارد. به این ترتیب، تقریباً همه موجودات زنده به هوا نیاز

دارند تا اکسیژن لازم برای سوزاندن خوردنی ها در بدن خود را به دست آورند. اما باید

دانست که گیاهان سبز علاوه بر گاز اکسیژن به گاز دیگری به نام دی اکسید کربن / گاز

کربنیک هم نیاز دارند.

 

چگونه موجودات زنده اکسیژن را از هوا یا آب به دست می آورند؟

موجودات زنده برای به دست آوردن اکسیژن از هوا، تنفس می کنند. اما تنفس همه ی

موجودات زنده یکسان نیست. مانند اینکه انسان و بعضی جانوران به وسیله شُش های

خود تنفس می کنند و یا اینکه گیاهان، از راه روزنه های برگ های خود تنفس می کنند.

جانورانی مانند ماهی هم که همیشه در آب زندگی می کنند، به وسیله آبشُش های خود

تنفس می کنند و اکسیژن لازم را از آب می گیرند.

شماری دیگر از جانوران هم از راه پوست نمناک خود اکسیژن هوا را می گیرند.

مانند قورباغه