تنفس گیاهان

Respiration of Plants

(Plant Respiration)

تنفس گیاهان چیست؟

 

بطوری که دانسته شده، موجودات زنده، از جمله گیاهان، برای زنده ماندن نیاز به تنفس دارند تا اکسیژن

را گرفته و پس از سوخت و ساز آن، دی اکسید کربن / گاز کربنیک پس دهند.

 

چطور گیاهان  تنفس می کنند؟

 

تنفس گیاهان از راه روزنه های برگ های آنها انجام می گیرد.

بطوری که دانسته شده، در برگ گیاهان شمار زیادی سوراخ های بسیار ریز به نام روزنه وجود دارد.

هوا از این روزنه ها به درون گیاه وارد می شود و گیاه هم، اکسیژن این هوا را می گیرد؛ یعنی تنفس

می کنند.

 

آزمایش و تجربه 1:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک گیاه شمعدانی

2 – مقداری وازلین

 

روش آزمایش:

پشت و روی چند برگ گیاه شمعدانی وازلین مالیده شود.

مشاهده می گردد که پس از چند روز، آن برگ ها، زرد و پژمرده می شوند. زیرا وازلین روزنه های

برگ ها را می پوشاند و هوا نمی تواند وارد گیاه شود. از این رو،  برگ ها می میرند. اما

اگر پیش از اینکه برگ ها کاملاً زرد شوند، وازلین از روی آنها پاک شود، بار دیگر از روزنه های خود

تنفس کرده و سبز رنگ می شوند.

 

آزمایش . تجربه – 2:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – دو ظرف شیشه ای دردار

2 – یک گلدان با خاک نمناک  

3 – یک گلدان با گیاه سبز

4 – دو ظرف با مقداری آب آهک

 

روش آزمایش:

 

نخست گلدان با گیاه سبز را همراه با یکی از دو ظرف آب آهک در یک ظرف شیشه ای قرار داده و در آن

بسته شود.

سپس گلدان با خاک نمناک را هم، همراه با ظرف دیگر آب آهک در ظرف شیشه ای دیگر قرار داده و در آن

نیز بسته شود.

هر دو ظرف شیشه ای به مدت یک شب در جایی تاریک قرار داده می شود.

در یک روز پس از آن، مشاهده می شود که آب آهک ظرف همراه با گیاه سبز کدر و تار گردیده، که

نمایانگر وجود گاز دی اکسید کربن است که از گیاه سبز پس داده شده است.

 اما آب آهک ظرفی که همراه گلدان با خاک نمناک بوده، هیچگونه دگرگونی پیدا نکرده، زیرا گیاهی در آن

نبوده تا تنفس کند و گاز کربنیک به وجود آورد. پس:

گیاهان با تنفس گاز اکسیژن می گیرند و گاز کربنیک / دی اکسید کربن پس می دهند.

 

چطور گیاهان در آب،  تنفس می کنند؟

گیاهانی که در آب زندگی می کنند، اکسیژن مورد نیاز خود را، از هوایی که در آب حل شده می باشد،

به دست می آورد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: