تنگه

(ترعه)

Strait

تنگه / ترعه چیست؟

تنگه / ترعه راهی آبی، بزرگ و گود است که بطور طبیعی پدید آمده و معمولاً دو بخش بزرگ آبی را به هم

وصل می کند و از آن برای کشتیرانی بهره برده می شود.