توده ی هوا

Air mass

توده ی هوا چیست؟

بخش بزرگی از کره هوا که دارای دما و نمناکی / رطوبت یکسان باشد، توده هوا نام دارد.

از این رو، توده هوا می تواند: گرم یا سرد و خشک یا نمناک / مرطوب باشد.

توده های هوا از منطقه ای به منطقه دیگر حرکت می کنند.

 

اندازه توده هوا چقدر است؟

 

دامنه توده هوا گاهی به صدها کیلومتر می رسد.

 

چطور جا به جایی / حرکت توده های هوا موجب دگرگونی وضع هوا می گردند؟

هنگامی که توده های هوای گرم از جایی می گذرد، به دنبال آن هوا گرم تر و

هنگامی که توده های هوای سرد از جایی می گذرد، به دنبال آن هوا سردتر می شود.