تولید مثل موجودات زنده

(همانند سازی جانداران)

Reproduction of Living-things

(Reproduction of Organisms)

تولید مثل موجودات زنده چیست؟

بطوری که دانسته شده، موجودات زنده می توانند تولید مثل کنند، یعنی موجودات زنده ای

شبیه به خود به وجود بیاورند. مانند اینکه:

گیاه نخود، گیاهان نخود دیگری به وجود می آورد.

گنجشک، گنجشکان دیگری به وجود می آورد.

گربه، گربه های دیگری به وجود می آورد.

همه موجودات زنده به یک روش تولید مثل نمی کنند.

گونه های مختلف گیاهان به روش های مختلف تولید مثل می کنند.

گونه های مختلف جانوران هم، به روش های مختلف زیاد می شوند.