تولید مثل گیاهان

(همانندسازی رُستنی ها)

Reproduction of Plants

(Plant Reproduction)

همانندسازی رستنی ها / تولید مثل گیاهان چیست؟

بطوری که دانسته شده، همه موجودات زنده / جانداران ، از جمله رستنی ها / گیاهان، می توانند

همانندسازی / تولید مثل کنند، و موجوداتی همانند خود را به وجود آورند.

به این ترتیب است که:

هر بوته ی گندم، شماری زیاد دانه ی گندم تولید می کند و هر هنگامی که هر دانه ی گندم در خاک

نمناک / مرطوب قرار گیرد، رشد می کند و گیاه کامل دیگری به وجود می آورد.

بوته ی گل قاصد هم صدها دانه تولید می کند که ان دانه ها به وسیله ی باد پراکنده می شوند و پس

از آنکه روی خاک مرطوب افتادند، بوته های دیگری تولید می شوند.

سرخس ها، خزه ها، جلبک های بزرگ و قارچ ها با تولید میلیون ها هاگ، تولید مثل می کنند.

 

چطور گیاهان همانند سازی / تولید مثل می کنند؟

گیاهان به روش های گوناگون تولید مثل می کنند و زیاد می شوند. مهم ترین این روش ها عبارتند از:

1 – پراکنده و کاشته شدن دانه ی گیاه

2 – کاشتن پیاز گیاه

3 – کاشتن ساقه / قلمه زدن گیاه

4- خواباندن شاخه ی گیاه

5 – جوانه زدن گیاه

6 – پیوند زدن گیاه

روش دیگری هم وجود دارد:

7 – پراکنده شدن هاگ گیاه