تگرگ

Hail

تگرگ چیست؟

زمانی که به علت سردی هوا، قطره های باران در بین راه به شکل یخ در آیند، آن را تگرگ می نامند.