15 تیر

1885-07-06

 

کشف نخستین واکسن

 

در چنین روزی، لویی پاستور در جریان تلاش برای ساخت واکسن ها، واکسن ضد هاری

را که ساخته بود با موفقیت روی نوجوانی به نام ژوزف آزمایش کرد و راه برای پیشگیری

از بیماری ها هموار شد.