جامد

Solid

چه گونه ماده ای را جامد می نامند؟

هر چیزی / ماده ای که دارای شکل و گنجایش / حجم مخصوص به خود و ثابت داشته

باشد، جامد نام دارد. اما باید دانست که:

1 – ماده های جامد – چنان که بسیاری چنین می پندارند –  لازم نیست که سخت باشند.

مانند اینکه پشم، ابریشم و یا  گل رس مجسمه سازی، هر چند جامد هستند، ولی سخت و

سفت نیستند. اما از این رو که دارای شکلی و حجمی مخصوص به خود و ثابت دارند،

جامد می باشند. 

بعضی ماده های جامد از بلورهای زیبا ساخته شده اند. مانند دُرّ کوهی که به شکل

بلورهای شش گوشه نوک تیز است و یا دانه های برف که بلورهای شش گوشه ای

می باشند.

2 – ماده های جامد – چون دارای شکل و حجم ثابت می باشند، پس دارای سه

بُعد / دورامون – درازا / طول، پهنا / عرض و بلندی / ارتفاع – هستند.

 ویژگی های چیز / ماده جامد چیست؟

هر چیز / موجود / ماده جامد دارای دو ویژگی می باشد:

1 – چیز / موجود / ماده جامد دارای شکل ثابت / تغییرناپذیر است.

2 – چیز / موجود / ماده جامد اندازه ای ثابت / تغییرناپذیر از فضا را می گیرد.

 

چطور ماده جامد دارای شکل ثابت است؟

هر چیز / موجود / ماده جامد از خود شکلی دارد و به همان شکل باقی می ماند.  مانند:

 

یک قالب چوبی که هر طور روی میز قرار داده شود، به همان شکل باقی می ماند و یا

اینکه:

خواه روی میز باشد، خواه در شیشه یا هر جای دیگر به همان شکلی که دارد، باقی

می ماند.

البته شکل قالب چوبی را می توان تغییر داد و مثلاً آن را به شکل جانوری تراشید یا

می توان آن را به شکل  خُرده چوب در آورد و یا همچنین می توان آن را به تکه های

دراز نازک تبدیل کرد. اما تا زمانی که به عمد به شکلی دیگر در نیاورده شود، شکل

نخستین آن به جای می ماند.

بعضی موارد تغییر شکل چیز / ماده ای جامد دشوار است. مانند به دونیم کردن یک

سکه. پس:

هر چیز / موجود / ماده جامد دارای شکل

مشخص و ثابت – دگرگون ناپذیر / غیرمتغیر – است.

 

چرا ماده جامد دارای شکل مشخص و ثابت است؟

چون ربایش مولکولی زیاد و جنبش مولکولی کم است، مولکول ها نمی توانند آزادانه

حرکت کنند و در شکل  آنها دگرگونی انجام نمی گیرد و به همان شکل باقی می مانند.

مگر اینکه عاملی – چیزی دیگر مانند دما – در  وضع مولکول های آن دگرگونی ایجاد کند

و به حالت دیگر ماده درآید.

 

چطور ماده جامد اندازه ای ثابت از فضا را می گیرد؟

ماده جامد دارای اندازه ها و گنجایشی است که تغییر نمی کند و ثابت می ماند. مانند:

4 متر پارچه ابریشمی یا 2 مترمربع مس یا الواری به اندازه های 2 در 4 در 20

سانتیمتر. همه اینها اندازه معلومی از فضا را می گیرند و انتظار نمی رود پارچه ای که

یک ساک کوچک را پُر می کند، بتواند یک ساک بزرگ را هم پر کند. پس:

هر چیز / موجود / ماده جامد دارای گنجایش ثابت است و

اندازه ای معینی از فضا را می گیرد.

چرا ماده جامد خود به خود جا به جا نمی شود و فضای ثابتی را

می گیرد؟

چون ربایش مولکولی زیاد و جنبش مولکولی کم است، مولکول ها نمی توانند آزادانه

حرکت کنند و جا به جا شوند، پس فضای ثابتی را می گیرند. مگر عاملی در وضع

مولکول های آن دگرگونی ایجاد کند. مانند خاک که حجم معینی را می گیرد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته دیگر: