جانداران

(موجودات زنده)

Living Things

(Living Organisms

جاندار / موجود زنده چیست؟

جاندار / موجود زنده چیزی است که بتواند به خودی خود حرکت کند، رشد کند و موجودی مثل خود را به

وجود آورد. مانند: گیاهان، جانوران

از این رو، جانداران / موجودات زنده دارای ویژگی هایی  هستند که آنها را از بیجان ها / موجودات غیرزنده

جدا می کنند.