جا به جایی

(حرکت)

Motion

جا به جایی / حرکت چیست؟

جا به جا شدن هر چیزی / موجودی در زمان را جا به جایی یا حرکت می نامند.