جا به جایی روشنایی

(حرکت نور)

Light Movement

جا به جایی روشنایی / حرکت نور چگونه است؟

 نور به مسیر مستقیم و به شکل موج حرکت می کند.

 

تندی جا به جایی / سرعت حرکت نور چه اندازه است؟

 

سرعت حرکت هیچ چیز، زیادتر از سرعت نور نیست، زیرا نور در هر ثانیه در حدود 300000 کیلومتر

راه می پیماید.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: