جا به جا کردن گیاهان

Repotting of Plants

چطور می توان گیاهان را جا به جا کرد؟

بیرون کشیدن گیاه از خاک، بدون آنکه به ریشه اش آسیب برسد، سخت و دشوار است. زیرا هنگامی که

گیاهی را از ریشه در می آورند، شمار زیادی از ریشه های فرعی و بیشتر تارهای کشنده ی آن پاره

می شوند و در خاک باقی می مانند. در این صورت گیاه دیگر نمی تواند آب زیاد جذب کند، مگر اینکه

تارهای کشنده ی تازه ای از ریشه ی آن برویند.

به همین سبب، هنگامی که باغبان گیاهی را از جایی به جای دیگر می برد، بعضی از برگ ها و

شاخه هایش را می زند و قطع می کند. زیرا این کار سبب می شود که گیاه آب کمتری را از دست بدهد.

چون هر چه برگ های گیاه کمتر باشد، آب کمتری از آن تبخیر می گردد.