جبهه ی هوا

Weather Front

جبهه ی هوا چیست؟

جایی را که توده های هوای گرم و سرد – در هنگام جا به جا شدن و جای یکدیگر را گرفتن – با یکدیگر

برخورد می کنند، جبهه ی هوا می نامند. 

 

چرا جبهه ی هوا موجب بارندگی می شود؟

چون برخورد توده هوای گرم با توده هوای سرد، بیشتر وقتها موجب درست شدن ابرهای ضخیم در جبهه هوا

می گردد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: