جریان اقیانوسی

Ocean Current

جریان اقیانوسی چیست؟

از دیگر جنبش های آبی، که کمتر محسوس و قابل مشاهده است، جریان های اقیانوسی می باشند. در درون

دریاها، رودخانه های واقعی در جریان هستند که بخاطر گوناگونی حرارت و مقدار نمکشان، آنها را جریان

های آب سرد و گرم نامیده اند.

جریان های اقیانوسی گرم جریان هایی هستند که به سوی شمال و به سوی آب های استوا در جنوب، در

جریان هستند. از آن جمله می توان جریان های اقیانوسی گلف، برزیل، استوای جنوبی، مونرونیک و

هورشیوا را نام برد.

جریان های اقیانوسی سرد جریان هایی هستند که به سوی آب های استوایی و به سوی قطب در حرکت هستند.

از آن جمله می توان جریان های اقیانوسی اویاشیوا، گرینلند لابرادور، جزایر قناری، کالیفرنیا، هامبولدت،

بنگوئلا و آنتارتیک را نام برد.