جریان برق

(جریان الکتریسیته / جریان الکتریکی)

Electric Current

جریان برق / الکتریسیته چیست؟

 

حرکت بارهای برقی / الکتریکی در یک چیز را جریان برق / الکتریسیته می نامند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: