جزر و مد

Tide

جزر و مد چیست؟

پایین و بالا رفتن پشت سر هم / متناوب سطح آب را جزر و مد می گویند.

پایین رفتن آب را که سبب پس / عقب رفتن آن از خشکی می شود، فرونشینی یا جزر گویند و

بالا آمدن آب را که سبب پیش آمدن آب در خشکی می شود، مد می نامند

 

چرا جزر و مد روی می دهد؟

 

جزر و مد معمولاً در اثر نیروی کشش کره ماه و به مقدار کمی نیروی کشش خورشید پدید می آید.

 

چه زمانی جزر و مد روی می دهد؟

 

جزر و مدها در زمان اعتدال شب و روز زیاد و به هنگام تحویل سال کم می شوند.

 

جزر و مد کامل چیست؟

بلندترین جزر و مد، کامل ترین جزر و مد محسوب می شود.

در بلندترین جزر و مدها، آب در زمان کوتاهی به بالاترین و پایین ترین حد خود می رسد.

همچنین در پایین ترین جزر و مدها، آب در زمان بیشتری به حد نهایی خود می رسد.

ترکیب و شکل ساحلی، بخصوص مصب رودهایی که به دریا می ریزند، موجب تفاوت های قابل توجهی در

زمان مد کامل حتی در بندرهایی که با یکدیگر فاصله کمی دارند، می شود. برای مثال زمان مد کامل در

بندرهای لندن و دور، چند ساعت فاصله دارد.

اندازه جزر و مد در ناحیه های مختلف جهان از 2 پا در دریای مدیترانه تا 50 پا در خلیج فاندی واقع در

کانادا، متفاوت است.

 

خوابیدگی آب در جزر و مد چیست؟

 

آرامش و سکون میان جزر و مد را خوابیدگی آب گویند.

 

 

زمینه نوشته پیوسته: