جزیره

Island

جزیره چیست؟

جزیره پاره ای خشکی زمین است که کاملاً دور تا دور آن را آب فراگرفته است.

برای رفتن به یک جزیره، می توان از ابزار ترابری دریایی مانند قایق، کشتی و … و نیز ابزار هوایی مانند

بالگرد و هواپیمای کوچک استفاده کرد.

گونه های جزیره چیست؟

دو گونه جزیره وجود دارد:

1 – جزیره آتشفشانی

2 – جزیره مرجانی

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین:

زمینه نوشته پیوسته: