جزیره آتشفشانی

Volcanic Island

چگونه جزیره آتشفشانی به وجود می آید؟

گاهی ماده هایی که بصورت گدازه – ناشی از آتشفشان دریایی – از عمق دریا خارج می شوند، در نوک

آتشفشان جمع شده و از سطح آب بیرون می آیند.

در ابتدا، دودکش آتشفشان ظاهر شده و هنگامی که فعالیت آتشفشان پایان می یابد، کم کم یک جزیره

کوچک پدید می آید.

در 27 اگست 1883 میلادی، جزیره کراکاتوآ واقع در هند شرقی، بر اثر یک انفجار بسیار مهم آتشفشانی، سر

از آب بیرون آورد.

چگونه یک جزیره آتشفشانی زیستگاه جانوران می شود؟

پس از به وجود آمدن جزیره آتشفشانی، فرسایش، صخره های جزیره را از میان می برد و بدین ترتیب در

جزیره آتشفشانی ناحیه های مسطحی ایجاد شده و دانه هایی که به وسیله باد به سطح جزیره آورده شده،

شروع به روییدن می کنند.

از سوی دیگر، پرندگان دریایی در سراشیب های این گونه جزیره ها لانه می سازند و در طی چند سال جزیره

آتشفشانی بصورت محل زندگی جانداران گوناگون در می آید.

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: