جزیره مرجانی

Coral Island

جزیره مرجانی چگونه به وجود می آیند؟

جزیره های مرجانی دارای اسکلت متصل بوده و از مواد آهکی ساخته شده اند. این مواد به وسیله جانورانی

از نوع مرجان ها ترشح می شوند.

 

جزیره های مرجانی در کجا ها وجود دارند؟

جزیره های مرجانی در نواحی گرمسیری شکل می یابند و پدید می آیند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: