جنبش مولکولی

( جا به جایی مولکول ها)

Movement of Molecules

جنبش مولکولی چیست؟

 

مولکول ها پیوسته در حال جنبش / جابه جا شدن هستند و به یکدیگر برخورد می کنند.

اما بطوری که دانسته شده، مولکول ها آنقدر ریز و کوچک هستند که جنبش آنها را حتی

با میکروسکوپ های بسیار  قوی هم نمی توان مشاهده کرد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – جوهر

2 – قطره چکان

3 – چند لیوان با مقدارهای متفاوت آب در آنها.

 

روش آزمایش:

 

نخست قطره چکان را از جوهر پر کرده و آن را به آرامی در آب یکی از لیوان ها فرو

برده تا نوک آن به  ته لیوان آب برسد.

سپس بدون آنکه لاستیک قطره چکان فشار داده شود، مدتی آن را بدون حرکت به حال

خود گذاشته شود.

 

مشاهده می گردد که جوهر در قطره چکان نمانده و در آب پخش می شود.

زیرا قطره کوچک جوهر، توده انبوهی از مولکول های جوهر است که تکان خورده  و

جا به جا شده،  و در آب پراکنده و پخش می شوند و آب را رنگین می کنند. پس:

مولکول های یک ماده / چیز همیشه در حال جا به جایی / جنبش هستند.

هر چه مقدار آب در لیوان ها زیادتر باشد، پراکندگی مولکول های جوهر بیشتر و رنگ

آب روشن تر می شود تا پراکندگی مولکول های جوهر در آب به اندازه ای برسد که دیگر

رنگ جوهر تشخیص داده نشود.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: