جنگل

Jungle

جنگل چیست؟

جاهای بسیار گرمی بر روی کره زمین وجود دارد که باران زیاد می بارد و از این رو، بسیار گیاهان و

درختان بلندی در آن جاها می رویند. این گونه جاها را جنگل می نامند.