حالت ماده ها

(پدیداری چیزها)

States of Matters

چگونه ماده ها / چیزها پدیدار هستند؟

یکی از ویژگی هایی که در ماده ها فرق دارد، حالت آنها می باشد.

ماده ها / موجودها بیشتر به سه حالت پدیدار هستند:

1 – جامد / سخت

2- مایع / آبگونه

3 – گاز / بخار

اما ماده / موجود دارای حالت چهارمی هم می تواند باشد که در دماهای بسیار بالا پدید

می آیند و آن را پلاسما می نامند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: