حرکت گیاهان

(جنبش رُستنی ها)

Movement in Plants

حرکت گیاهان / جنبش رستنی ها چگونه است؟

بطوری که دانسته شده، همه موجودات زتده / جانداران که از آن جمله گیاهان هستند، می توانند حرکت

کنند یعنی بجنبند یا تکان بخورند.

اما باید دانست که حرکت گیاهان مانند حرکت جانوران نیست که بتوانند جا به جا شوند، بلکه تنها بسیار

کندتر از جانوران، تکان می خورند / می جنبند، بطوری که نمی توان متوجه حرکت آنها شد. با وجود این،

حرکت گلبرگ های گل لاله عباسی، به هنگام غروب آفتاب قابل مشاهده است.

 

حرکت گیاهان / جنبش رستنی ها چند گونه است؟

 

بخشی از حرکت گیاهان با رشد آنها بستگی دارد. مانند اینکه:

1 – حرکت رشد کردن و بزرگ شدن آنها به سمت روشنایی / نور است.

2 – حرکت ریشه آنها به سوی آب است.