حریر مهتاب

:نشانه ها

 

نگارگر: محمدرضا آتشزاد

فن: آبرنگ

اندازه: 31 * 21.5 سانتیمتر

زمان نگارش: 1374 هجری خورشيدی