حلّال

(حل کننده)

Solvent

حلال / حل کننده چیست؟

بطوری که دانسته شده، چیز / ماده ای که چیز / ماده های دیگر را در خود ناپدید می کند،

حلال / حل کننده  نامیده می شود. مانند آب که بسیاری از چیزها در آن حل می شود یا

استون که لاک ناخن را حل کرده و ناپدید می کند.

 

کاربرد حلال ها چیست؟

حلال ها کاربردهای فراوان دارند. از آن جمله:

1 – پاک کردن لکه ها

2 – ساختن ماده های جدید

3 – از بین بردن موجودات زنده مانند میکرب ها

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: