حمدی فیل

متن ترانه:

 پُر گل و سنبل شدند، یکسره گلزارها، بیا به باغ ای صنم، بهل همه گل ها!

قافله ی روم و چین، بر در شهر آمدند، فکنده بر کوه و دشت، ز هر طرف بارها

باد ز شهر تاتار رسید و بگشود بار، به بارش اندرون ز مشک، خروارها

از حد چین تا به روم، یکی کمان شد پدید، کبود و، سرخ و بنفش، از بر کوهسارها

حمدی، حمدی، حمدی فیل، حمدی، حمدی، حمدی فیل

حمدی، حمدی، حمدی فیل، حمدی، حمدی فیل

ابر برآورده تیغ، باد شده حمله ور، از بر البرز کوه، ساخته پیکارها

ماه خوش فرودین، کرده به وقت سحر، در گلوی مرغکان، تعبیه ی مزمارها

پر گل و سنبل شدند، یکسره گلزارها، بیا به باغ ای صنم، بهل همه گل ها!

قافله ی روم و چین بر در شهر آمدند، فکنده بر کوه و دشت، ز هر طرف بارها

باد ز شهر تاتار رسید و بگشود بار، به بارش اندرون ز مشک، خروارها

از حد چین تا به روم، یکی کمان شد پدید، کبود و، سرخ و بنفش، از بر کوهسارها

حمدی، حمدی، حمدی فیل، حمدی، حمدی، حمدی فیل

حمدی، حمدی، حمدی فیل، حمدی، حمدی فیل

 

 

حمدی، حمدی، حمدی فیل، حمدی، حمدی، حمدی فیل

حمدی، حمدی، حمدی فیل، حمدی، حمدی فیل

 

 باد برآورده تیر، باد شده حمله ور، از بر البرز کوه، ساخته پیکارها

ماه خوش فرودین، کرده به وقت سحر، در گلوی مرغکان، تعبیه ی مزمارها

پر گل و سنبل شدند، یکسره گلزارها، بیا به باغ ای صنم، بهل همه گل ها!

قافله ی روم و چین بر در شهر آمدند، فکنده بر کوه و دشت، ز هر طرف بارها

باد ز شهر تاتار رسید و بگشود بار، به بارش اندرون ز مشک، خروارها

از حد چین تا به روم، یکی کمان شد پدید، کبود و، سرخ و بنفش، از بر کوهسارها

حمدی، حمدی، حمدی فیل، حمدی، حمدی، حمدی فیل

حمدی، حمدی، حمدی فیل، حمدی، حمدی فیل

……..

نشانه ها:

ترانه سرا: محمود خان / ملک الشعراء

ترانه خوان: سلی / سلیمان واثقی

ترانه ساز: منصور ایران نژاد

پخش از: رویال