خاصیت های فیزیکی ماده ها

(ویژگی های نمایان چیزها)

Physical Properties of Matters

چه ویژگی های نمایانی باید همه ی ماده ها / چیزها داشته باشند؟

در نمای بالا چهارده قلم چیز مختلف دیده می شود. چون هر یک  ویژگی های گوناگونی

دارد، شناختن آنها از یکدیگر دشوار نیست. مانند اینکه دانه ی قند: سخت، سفید و

شیرین است و بو هم ندارد. زود نمی گدازد. در آب به آسانی حل  می شود. در حالی که

هیچیک از چیزهایی که در نما دیده می شوند، همه این ویژگی ها را با هم ندارند.

اگر چه هر یک از این چیزها، ویژگی های جداگانه ای دارند، اما همه دارای دو ویژگی

یکسان هستند:

 1 – همه ماده ها یا موجودها / چیزها، حجم دارند و جا / فضایی را می گیرند.

2 – همه ماده ها یا موجودها / چیزها، جرم دارند و دارای  وزن / سنگینی می باشند.

بعضی موجودها / چیزهای دیگری مانند هوا هم وجود دارند که گرچه دیده نمی شوند،

اما هم جا / فضا می گیرند و هم دارای سنگینی / وزن هستند.

 

آزمایش و تجربه:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – یک ظرف با مقداری آب

2 – یک لیوان

 

روش آزمایش:

نخست لیوان را واژگون کرده و در ظرف آب قرار داده شود. مشاهده می گردد که آب

داخل ظرف تا مقداری زیر لیوان درون ظرف بالا می آید و از آن بالاتر نمی رود.

سپس لیوان کمی کج کرده شود. مشاهده می گردد که حباب هایی از آن زیر لیوان بیرون

می آیند که در واقع مقداری از هوای بالای آب و زیر لیوان بوده که به شکل حباب خارج

می شوند و

 

آب در زیر لیوان به اندازه جایی که آنها گرفته بودند، بالا می رود. پس:

ماده ها یا موجودها / چیزهایی مانند هوا هم جا / فضا می گیرند.

 

آزمایش و تجربه دیگر:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – یک توپ خالی از باد (هوا)

2 – یک ترازو

 

روش آزمایش:

نخست توپ خالی از باد / هوا را با ترازو وزن کرده و سنگینی آن اندازه گیری شود.

سپس توپ را پر از باد / هوا کرده و با ترازو دو باره وزن شود. مشاهده می گردد که

سنگینی توپ در بار دوم وزدن کردن بیشتر شده است، زیرا باد / هوایی که داخل آن رفته

نیز دارای سنگینی می باشد. پس:

ماده ها یا موجودها / چیزهایی مانند هوا هم دارای سنگینی / وزن هستند.

چه ویژگی های نمایانی می توانند ماده ها / چیزها داشته باشند؟

ماده ها یا موجودها / چیزها – که هستی / مایه های آشکار آفرینش هستند –  می توانند

ویژگی های گوناگون بسیاری داشته باشند که از آن جمله اند:

1 – مقدار حرارت ماده ها یا دمای موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد.

2 – بُعدهای ماده ها یا اندازه ی موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد.

3 – حالت ماده ها یا پدیداری موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد.

4 – وزن ماده ها یا سنگینی موجودها  / چیزها با یکدیگر فرق دارد.

5 – جنس ماده ها یا مایه ساختاری موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد.

6 – رنگ ماده ها یا رنگ موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد.

7 – بوی ماده ها یا بوی موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد.

8 – طعم ماده ها یا مزه ی موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد.

9 – شکل ماده ها یا نمای موجودها / چیزها با یکدیگر فرق دارد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: