خاک

Soil

خاک چگونه پدید می آید؟

هرگاه سنگ های سست خرد شوند، با گذشت زمان خاک به وجود می آید.

  

در خاک چه چیزهایی وجود دارد؟

در خاک معمولاً شن، خاک های بهم چسبیده و نیز

جانوران ریزی که در خاک زندگی می کنند، وجود دارد.

 

آزمایش:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – مقداری خاک

2 – یک الک بنایی

 

روش آزمایش:

اگر خاک الک شود، مشاهده می گردد که خاک نرم از الک رد شده و آن  چه که در الک مانده، مقداری شن،

خاک های بهم جسبیده و جانورانی کوچک و ریز مانند مورچه و … می باشد.