خاک مناسب گیاهان

Ideal Soil for Plants

بطوری که دانسته شده، گیاهانی که در خشکی می رویند، به خاک نیاز دارند تا آب و مواد معدنی / خوراک

لازم خود را گرفته و به اندام های خود برسانند.

از این رو، هر گیاهی بنا بر نیازهای زیستی خود به خاک مناسب برای رشد و ادامه زندگی نیازمند است و

در غیر این صورت پژمرده میگردد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – دو گلدان

2 – خاک

3 – ماسه

4 – دو گیاه شمعدانی

 

روش آزمایش:

در یکی از دو گلدان، خاک و در دیگری ماسه می ریزیم.

 

یکی از دو گیاه شمعدانی را که از باغچه در آورده شده، در گلدان پر از خاک و دیگری در گلدان پر از

ماسه کاشته شود.

هر دو آنها را در جایی با دمای مناسب قرار داده و هر روز آب به اندازه کافی داده شود.

 

یک هفته این کار ادامه داده شود.

 

بعد از یک هفته، گیاه شمعدانی ای که در خاک کاشته شده، پر شاخه و برگ  شده، اما گیاه شمعدانی ای که

در ماسه کاشته شده، پژمرده می شود.

پس نتیجه می گیریم:

گیاهانی که در خشکی می رویند / زندگی می کنند، افزون بر هوا، آب کافی و مناسب، نور و دمای

مناسب، نیاز به خاک مناسب هم دارند.

 

خاک گلدان چگونه باید باشد؟

خاک گلدان باید سبک، متخلخل – بین ذره های آن فضا باشد – و قابل نفوذ باشد.

 

چطور می توان خاک مناسب گلدان آماده کرد؟

 

مناسب ترین روش خاک مناسب گلدان این است که:

دو بخش آن خاک باغچه 

یک بخش آن خاکبرگ یا پیت ماس (خاکی که از تجزیه خزه ها و دیگر گیاهان باتلاقی درست می شود)

یک بخش ماسه بادی

باشد و نیز

یک چهارم بخش پودر استخوان یا یک هشتم سوپر فسفات

یک دوم بخش کوچکترین کود حیوانی پوسیده

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: