خشکی

(سرزمین)

Land

چه زمانی سرزمین ها / خشکی های روی زمین پدید  آمده اند؟

پس از شکل گیری زمین و ریزش مداوم باران و جاری شدن آب ها به داخل گودی های سطح زمین و پدید

آمدن اقیانوس ها، زمین های بلند نیز از آب بیرون مانده و خشکی ها  / سرزمین ها را به وجود آوردند.