خلیج

Gulf

خلیج چیست؟

فرورفتگی آب در خشکی بصورت گسترده و وسیع را خلیج می گویند.