خوابانیدن شاخه ی گیاه

Layering of a Plant

تولید مثل گیاهان به روش خوابانیدن شاخه ی گیاه چگونه است؟

 

هرگاه شاخه ای از یک گیاه را در زیر خاک خوابانیده و به آن آب داده شود، از زیر شاخه در خاک، ریشه روییده

و خود گیاه تازه ای می شود. این روش را خوابانیدن شاخه گیاه می نامند.

 

آزمایش و تجربه:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – یک گلدان یاس

2 – یک گلدان خالی

3 – مقداری خاک مرطوب باغچه ای

 

روش آزمایش:

شاخه ای از گلدان یاس را در گلدان خالی خوابانیده و خاک مرطوب باغچه ای را روی آن ریخته تا گلدان پر شود.

هر روز به گلدان جدید آب داده شود.

اگر پس از دو هفته شاخه خوابانیده شده از گیاه یاس بریده شود، مشاهده می شود که گیاه جدید خشک نمی شود

و خود گیاه تازه ای شده است. پس:

با خوابانیدن شاخه بعضی از گیاهان، گیاهان جدیدی از همان گیاه به وجود می آید

زمینه نوشته پیوسته پیشین: